دانلود رمان یک عشق لایتناهی

نویسنده: ali.m.z

ژانر: پلیسی، معمایی، عاشقانه

تعداد صفحات: 107

بخشی از داستان:

اف ػّؿ اهیـ ؿّ ػیؼم کَ ؿّی ٌٍؼلی ًینتَ تْػ ّ مـه ؿّ تیی ػّتا ػمت ُاه
. گـکتَ تْػ
.. عْػم ؿّ تِو ؿماًؼم ّ ػمتن ؿّ ؿّی ىاًَ اه گؾاىتن
. کَ تا ػزلَ مـه ؿا تاال اّؿػ ّ ًگاُو ؿا تَ هی ػّعت
تا لضی ًگـاًی افه پـمیؼم : ػکتـ چی گلت ؟
. تا ٍؼای گـکتَ ای گلت : ػکتـ گلت اکنیژى کاکی تَ هـقه ًـمیؼٍ
عه ؟
…ؿکتَ تْ کوا
.تا ایی کلوَ هلثن اف تپو اینتاػ
. ّ کؤ یک رولَ تْ هـقم تکـاؿ هییؼ
…ؿکتَ تْ کوا
… ؿکتَ تْ کوا
…ؿکتَ تْ کوا
. ػیگَ ُیچی ًوییٌیؼم
. ّ ًلـتن ًنثت تَ مْؿًا ػؿ ػؿًّن ٓـیاى هیکـػ
. تا ػَثاًیت اف اهیـ ػّؿ ىؼم
. تا ػزلَ اف تیواؿمتاى فػم تیـّى
. ػیگَ ًویتًْنتن صتی تـای یک لضظَ ُن هضیطو ؿا تضول کٌن

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان فصل بادبادک ها برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان شاه شطرنج برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان یکی یدونه ی من جلد دوم برای کامپیوتر و اندروید
باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!
,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!