دانلود رمان یک عشق لایتناهی

نویسنده: ali.m.z

ژانر: پلیسی، معمایی، عاشقانه

تعداد صفحات: 107

بخشی از داستان:

اف ػّؿ اهیـ ؿّ ػیؼم کَ ؿّی ٌٍؼلی ًینتَ تْػ ّ مـه ؿّ تیی ػّتا ػمت ُاه
. گـکتَ تْػ
.. عْػم ؿّ تِو ؿماًؼم ّ ػمتن ؿّ ؿّی ىاًَ اه گؾاىتن
. کَ تا ػزلَ مـه ؿا تاال اّؿػ ّ ًگاُو ؿا تَ هی ػّعت
تا لضی ًگـاًی افه پـمیؼم : ػکتـ چی گلت ؟
. تا ٍؼای گـکتَ ای گلت : ػکتـ گلت اکنیژى کاکی تَ هـقه ًـمیؼٍ
عه ؟
…ؿکتَ تْ کوا
.تا ایی کلوَ هلثن اف تپو اینتاػ
. ّ کؤ یک رولَ تْ هـقم تکـاؿ هییؼ
…ؿکتَ تْ کوا
… ؿکتَ تْ کوا
…ؿکتَ تْ کوا
. ػیگَ ُیچی ًوییٌیؼم
. ّ ًلـتن ًنثت تَ مْؿًا ػؿ ػؿًّن ٓـیاى هیکـػ
. تا ػَثاًیت اف اهیـ ػّؿ ىؼم
. تا ػزلَ اف تیواؿمتاى فػم تیـّى
. ػیگَ ًویتًْنتن صتی تـای یک لضظَ ُن هضیطو ؿا تضول کٌن

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان فصل بادبادک ها برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان شاه شطرنج برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود ر‌مان عشقی به رنگ دریا اثر سمانه قباشی PDF با لینک مستقیم
باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!
,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!