دانلود رمان نورا

این رمان حذف شد!

نویسنده: سویل راوی

ژانر: اجتماعی، عاشقانه

تعداد صفحات: 60

بخشی از داستان:

را تا وقت آمدن رامی از سر کار برایش آماده میکردم و یکی از آهنگهای مورد علقهام را گوش
:میدادم ناخودآگاه همراه با خواننده با صدای بلند خواندم
نگو نگو نه نگو نمیشه با تو
برای من یه رویاست هنوزم عشق با تو
به دلم به دلم عشقت افتاد
دو دفعه فال گرفتم دو دفعه اسمت افتاد
دل من برای تو می کوبه حال دلم کنارت همیشه خوبه
تو بمون منم از خدا خواسته قسم من به جونت قسم راسته
مهدی احمدوند
***
شانهها و تنم را تکان میدادم می رقصیدم و با آهنگ زمزمه میکردم که چرخیدم چرخیدنِ من
!همان و دیدن چهرهی خندانِ رامی همان
با دیدنش کپ کردم، گوشهایم داغ شدند و رنگ صورتم عوض شد، آنقدر خجالت کشیدم که
!دلم میخواست زمین باز شود و خودم را چال کنم
:با خنده گفت
!این همه هنر داری و بروز نمیدی؟ هم بلدی برقصی هم آواز بخونی –
لبم را با خجالت گزیدم که چند قدم بهم نزدیک شد. حال دیگر دقیقا رو به رویم ایستاد و با
نگاهش مرا بیشتر شرمنده کرد. دستش را یک طرف صورتم گذاشت و در حالی که انگشت
:شصتش را به آرامی روی گونهام میکشید زمزمهوار تکرار کرد
.خیلی دوستت دارم نورا –
ضربان قلبم شدت گرفت. نگاهم را ازش دزدیدم و سرم را پایین انداختم که چانهام را گرفت و بال
:برد
!از من خجالت نکش دختر! ناسلمتی شوهرتم ها-
در این مدت چند ماهه رامی آنقدر هوایم را داشت و بهم محبت کرده بود که ناخودآگاه به او

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان دوستی اجباری برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان آوای بی قراری برای کامپیوتر و اندروید

این رمان حذف شد!

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان گروگان برای کامپیوتر و اندروید
به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!
,,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!