دانلود رمان لب های خاموش

این رمان حذف شد

نویسنده: ZOHAL

ژانر: عاشقانه، همخونه ای

تعداد صفحات: 496

بخشی از داستان:

بٌ سختی بر اشکش فایق آند.
-ننو، ندیا.
انگار ذین ارس یهچنان خَاب بَد. زیر لب تکرار کرد:
-ندیا؟ ندیا؟
-آقا ارس ندیا نًرجَ، نًهَن رٍز عید.
باالخرى ذین ارس یاری کرد.
-آیان، بلٌ شناختو. خب انرتَن؟
بی شک اگر کسی را داشت یرگز نزاحو این نَجَد خشک ٍ خشن نهی شد.
-نن تنًام، از سالن پایین یٌ سر ٍ صدایایی نیاد. نن نی ترسو، در رٍ قفل کردم. ٍای، انگار
دارى نیاد باال.
ارس نیان حرف یای جستٌ گریختٌ ی ندیا پرید.
-چرا بٌ نن زنگ زدی؟ نگٌ نن پلیسو؟
اسو پلیس باریا در ذین ندیا تکرار شد.
-آرى، راست نی گی، باید بٌ پلیس زنگ نی زدم؛ انا کارت شها اٍلین چیزی بَد کٌ بٌ چشهو
خَرد.
ٍ تهاس را قطع کرد. با صد ٍ دى تهاس گرفت ٍ تا شنیدن آژیر پلیس، در گَشٌ ی تخت کز کرد.
اصال نتَجٌ نشد این دقایق پر ٍحشت را چگَنٌ سپری کرد. انگار در خَاب نی دید کٌ یک
افسر نیرٍی انتظانی، با لبخند گرنی دزد خانٌ ی اٍ را از نیان نبل یای سالن پذیرایی پیدا کرد.

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان گیتار خیس برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان افسانه دختر و گرگ سفید برای کامپیوتر و اندروید

این رمان حذف شد

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان بادیگارد برای کامپیوتر و اندروید
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان لب های خاموش برای کامپیوتر و اندروید
1.75 از 4 رای
,,,,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!