ماه رمان | دانلود رمان | دانلود رمان عاشقانه

دانلود رمان قشاع

نویسنده: نیلوفر قائمی فر

ژانر: عاشقانه

تعداد صفحات: 418

بخشی از داستان:

اٗیطػجبؼ-ثبظ قطٝع قس..١ٛٞیب ٗی زٝٛی چطا ثی٘بضؾشبٙ ثؿشطی ١ؿشی یب ٛ٠؟!
ث٠ اٗیطػجبؼ ِٛبٟ ًطزٕ،چُٞضی ٗی سٞٛ٠ِٛ طاٙ ٗٚ ثبق٠؟!ٗٚ ػطٝؼ ثسثرشی
١بقٖٞٛ..چٞٙ ثچ٠ ی زازاقف سٞ قٌِٖ٘ ِٛطاِٙ؟!چٞٙ حؿبٕ ذُب ًطزٟ ثب ٗٚ
ٗ٢طثٜٞٛس؟!اُط حؿبٕ ذُب ًطزٟ دؽ اؾٖ ًبض ٗ٢طاٙ چی٠؟!
١سی ثب ػهجبٛیز ضٝ ث٠ ػطقیب ُلز:
١سی-ٝاٛؿشب اٝٛؼب ثطٝ زًشط ضٝ نسا ًٚ
ػطقیب ضکز ثیطٝٙ ٝ ظٙ ػ٘ٞ دطٝاٛ٠ ی٠ٓ یٞاٙ آه آٝضز ٝ ُلز:
ظٙ ػ٘ٞ دطٝاٛ٠-حبع ٗ٢طاز ذت ایٚ ثچ٠ ضٝ زٝ ضٝظ ثجط ذٞٛ٠ ار ذٞٙ ً٠ٌٛ طزٟ..!ثیب
کسار قٖ ثیب ی٠ هٔٞح آه ثرٞض.. »ٓیٞاٙ آهُ دؽ ظزٕ،حبٓز س٢ٞػٖ ث٢ ٖثطُکش٠ ثٞز
١ط ٝهز ثی اٛساظٟ ػهجی ٗی قسٕ اِٛبض ٝیبضٕ ث٢ ٖثط ٗی ُکز،دشٞ ضٝ ًٜبض ظزٕ ٝ ظٙ
ػ٘ٞ ُلز« ًؼب ٗیطی؟!
ػٔٞی ز١ُ ٜٞ٘طکشٖ ٝ ثبثب ظیط ثبظٝٗٞ ُطکز ٝ ُلز:
ثبثب ٗ٢طاز-سٞ چطا ٝیبضر س٘ٞٗی ٛساضٟ؟!
١سی-ٝیبض ٛیؿز ایٚ اػهبثفِ..ذٞا١طر ث٘یطٟ ً٠ ضَٛ ضٝظُبض ضٝ ٛ٘ی ثیٜی..
ٗبٗبٙ ا زض اٝٗس سٞ،١بٛی سٞ ثـٔف ثٞز..ٗٚ ضٝ ً٠ زیس ثب ُطی٠ُ لز:
ٗبٗبٙ-١ٛٞیب..چی قسٟ؟!حبع ٗ٢طاز..دطٝاٛ٠ ذبٖٛ..١ٛٞیب چی٠؟!
١سی-١یچی ٗبٗبٙ ػبٙ،سٞ چطا ُطی٠ٗ ی ًٜی؟!چطا ثب ثچ٠ اٝٗسی ثبال؟!!
ٗبٗبٙ-زٖٓ سطًیس اٝٙ دبئیٚ ١ی ٗی ُلشٖ »األٙ ٗیبی..ی٠ زهیو٠ زیِ٠ٗ یبی..زٟ زهیو٠
زیِ٠ٗ یبی« زیسٕ ٛ٠ اِٛبض سٞ ثط ٛ٘ی ُطزی اٝٛوسض آش٘بؼ ًطزٕ ً٠ُ صاقشٚ ثب ١بٛی
ثیبٕ ثبال..١ٛٞیب ٗبٗبٙ..
اٗیطػجبؼ-ظٙ ػ٘ٞ ث٠ نٞضسف آه ثعٙ،١ٛٞیب ذٞزرُ ِٛ٠ زاض..

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان گر زاده برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان مرسی که هستی برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان عاشقانه

خواندن
رمان اتاق معلم برای دانلود سریع با فرمت pdf
لینک کوتاه مطلب:
نظرات

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وبسایت

مطالب پر لایک
 • مطلبی وجود ندارد !
درباره سایت
توضیح کوتاه درباره سایت
آخرین نظرات
 • adminسلام فایل رمان به ایمیل شما ارسال شد....
 • ساراسلام من مبلغ پرداخت کردم ولی برام دانلود نشده...
 • ناشناسچه قدر زیبا ایکاش شهلا و استاد شاهرخی با هم عروسی میکردن خیلی بده آدمو بذارن تو...
 • Fateme mohammadiسلام دریا جان رمانت خیلی عالی بود بهتر از این نمیشد ولی حیف شد عشق تو با شایان ا...
 • کریمیادامش کجاس...
 • atefehچطور میشه دانلود کرد?...
 • فاطمهعالی...
 • یکتاعالی...
 • م.هتنکس...
 • سرمان ننویسی بهتره.مزخرف...
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " ماه رمان | دانلود رمان | دانلود رمان عاشقانه " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.