دانلود رمان عشق یه پسر هندی

این رمان حذف شد!

نویسنده: حمیرا خالدی

ژانر: عاشقانه، اجتماعی، طنز

تعداد صفحات: 177

بخشی از داستان:

_آها یادم نبود تو کار و زندگی نداری و… با حرص ادامه دادم. -یه عالن بی کاری. با اخم نگاهم کرد. -من بخاطر تو از کار و زندگیم گذشتم، من… وسط حرفش پریدم. -الزم نکرده بخاطر من هیق کاری بکنی؛ فقط برو تا از دستت راحت شم. ناراحت نگاهم کرد؛ چیزی نگفت و با قدم های آروم از کنارم رد شتتتتتتد. پوفی کشتتتتتتیدم و با تندی دستی به موهام کشیدم. -وای خدا من چیکار کردم؟ با صدای بلندی که راهول می شنید گفتم: ببخشید راهول… من نمی خواستم ناراحتت کنم. چیزی نگفت و فقط ازم دور شد و بعد سوار تاکسی شد و رفت. محکم با کف دست به پیشونیم کوبیدم. -آزار داری پریا؟ پسر بی چاره رو چرا رنجوندی؟ اون فقط خواست تو تنها نباشی و برات یه دوست باشه… آروم زمزمه کردم. -اخه رو اعصابم بود. با قدم های محکم به ستتمت خیابون رفتم و ستتوار تاکستتی درب و داغونی شتتدم. دیگه حس همه چی پریده بود. -ای خدا اینم از مسافرت اومدن ما. کالفی دستتتتی به گونه هام کشتتتیدم. از رنجوندن راهول خیلی ناراحت بودم. به صتتتورت اون پستتتر شیطون و خندون، ناراحتی و غم نمی اومد. آهی کشیدم.

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان بستنی با چاشنی عشق برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان عصیان برای کامپیوتر و اندروید

این رمان حذف شد!

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود ر‌مان دنیای ویژه اثر PDF Asra_p با لینک مستقیم
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان عشق یه پسر هندی برای کامپیوتر و اندروید
5 از 2 رای
,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!