ماه رمان | دانلود رمان | دانلود رمان عاشقانه

دانلود رمان عروسک جون

نویسنده: لیلین

ژانر: عاشقانه

تعداد صفحات: 383

بخشی از رمان:

ٍاٴشڈ سًاسبٹڈ یثٍ ػبی اٴپَ ٽَىن ثٍ سمًڇ ٱڈ َبیی ٽٍ ډی هًإشه ډىً اُ دب ىٍثیبٍن،ثٍ
ؿَه٘ وبځُبویز سً ٙیپمڈ ٽٍ ثب ٽمی ىٍى َمَاٌ ثًى څجوىی ُىڇ یٍیُوبډٍ ی ٽبٍیبثی ٍی ٽٍ
ٹجڄ ٍاٴشه ثٍ ډ۶ت ىٽشَ هَییٌ ثًىڇ،اُ ٽیوٴڈ ثیَین ٽٚییڇ یثٍ سیشََبی إشویاډی ُڃ ُىڇ.
ډ۶مئه وجًىڇ ثب ډیٍٻ څیٖبوٖڈ ٽٍ کٺًۇٴ ثًى ٽبٍ ثَاڇ هیچی ُیى دییا ٍٙ اډب سً ایه َٙای۴
یثب ایه ی١ٮیز ػٖمی ثبیی ثٍ یٍ ٽبٍ ویمٍ یٹز ی کٺًۇٴ ډشًٕ۴ ثٖىیٌ ډی ٽَىڇ.اڅجشٍ َمیه
سًٹ٬ ٽڈ ٍی َڈ یٹشی ٕبٽه ایه ُٙ ثبٙی ډشبٕوٴبوٍ ثبیی دبییه سَ ثیبٍی.ایوڈ ُډبوی ٽٍ وٍ
َٕډبیٍ ىاٍی،وٍ ١بډه ډٮشجَ ی وٍ سؼَثٍ.
سمًڇ ثَٿ َبی ٍیُوبډٍ ٍی ُیَ یٍی ٽَىڇ. ی یٹشی ػِ ٕیڄ ٭٪یڈ ىٍهًإز َب ثَای
ثبُاٍیبه،ډىٚی سمبڇ یٹز یویَیی هیډبسی یآٙذِ یډیٍٓ ثب سؼَثٍ ثَای ىٍیٓ دبیٍ ؿیِ
ىیڂٍ ای دییا وپَىڇ،ٱڈ ٭بڅڈ ٍیىڅڈ وٖٚز.ډه ثٍ ٽبٍ اکشیبع ىاٙشڈ.ٽبٍی ٽٍ ثشًوٍ سأډیىمًن
ٽىٍ.َمیه ٍیُا ثًى ٽٍ دًڃ ثبٹی ډًویٌ اُ اٴَیٗ کچٺٍ سمًڇ ٍٙ ی ایوًٹز ثَای ٍاٴشه ثٍ ىٽشَ
َڈ ىؿبٍ ډٚپڄ ډی ٙییڈ.
ثٍ وبؿبٍ ىیٍ ؿىیسب ٽبىٍ ٽٍ ډَثً٣ ثٍ إشویاڇ ثبُاٍیبه اٴَیٗ ٽشبه سً ٕ۶ق ُٙ ثًى ییٍ
ډىٚی ویمٍ یٹز سً َٙٽز ډُىیٕی یىٍوُبیز ثب اٽَاٌ َٙٽز هیډبسی ای ٽٍ دَٕشبٍیو٪باٴز
ؿی ډی ځَاٴز،ه۴ ٽٚییڇ.
١َثٍ ی ٽًسبَی ثٍ ىٍ اسبٹڈ هًٍى ی ااٴٖن َٕ اُ الی ىٍ آیٍى سً.
-ډی سًوڈ ثیبڇ ؟
َٕسپبن ىاىڇ ی این ثٍ ډل٠ یٍیى،وڂبَ٘ ثٍ ثَځٍ َبی دَاٽىیٌ ی ٍیُوبډٍ ٍیی ُډیه هًٍى.
ـ ىوجبڃ ٽبٍ ډی ځَىی؟!
ـ ځوٴشٍ ثًىڇ ٽٍ ىوجبڅٚڈ.
ډَىى ډؼچٍ ای ٽٍ ىٕش٘ ثًى ٍی ثبال آیٍى.
ـ ډیوًإشڈ ؿیِی ٍی وًٚوز ثیڇ اډب…
ٍیُوبډٍ ٍی ػم٬ ٽَىڇ یثٍ ٽمی څجبٓ َبڇ سپیٍ ىاىڇ .دبَبډًىٍاُ ٽَىڇ یډٚشبۇٴ ثُ٘ هیٌَ
ٙیڇ.
ـ سًایه ډؼچٍ ىٍډًٍى ډَاٹجز َبی ثبٍىاٍی یٍ ډٺبڅٍ ٕز ځوٴشڈ ٙبیی ثوًای ثوًوی.

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان پدر خوب برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان کوچ برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان عاشقانه

خواندن
دانلود رمان که روزی دل خسته خواهد شد برای کامپیوتر و اندروید
لینک کوتاه مطلب:
نظرات

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وبسایت

مطالب پر لایک
 • مطلبی وجود ندارد !
درباره سایت
توضیح کوتاه درباره سایت
آخرین نظرات
 • adminسلام فایل رمان به ایمیل شما ارسال شد....
 • ساراسلام من مبلغ پرداخت کردم ولی برام دانلود نشده...
 • ناشناسچه قدر زیبا ایکاش شهلا و استاد شاهرخی با هم عروسی میکردن خیلی بده آدمو بذارن تو...
 • Fateme mohammadiسلام دریا جان رمانت خیلی عالی بود بهتر از این نمیشد ولی حیف شد عشق تو با شایان ا...
 • کریمیادامش کجاس...
 • atefehچطور میشه دانلود کرد?...
 • فاطمهعالی...
 • یکتاعالی...
 • م.هتنکس...
 • سرمان ننویسی بهتره.مزخرف...
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " ماه رمان | دانلود رمان | دانلود رمان عاشقانه " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.