دانلود رمان سیمرغ

این رمان حذف شد!

نویسنده: مدیا خانوم

ژانر: عاشقانه

تعداد صفحات: 1217

بخشی از رمان:

دیگه به جای دو تا تیکه ی دریای خروشااانی از غم توشااون بود که لحظه به
لحظه لبریزتر میشدن..مقابلش ایستادم.. با حیرت بهش خیره شدم.. خواستم
چیزی بگم که دستشو باال آورد تا سکوت کنم.
_هنوز که اینجایی؟
_کیف پولمو جا گذاشتم.. چیزی شده؟
_برات آژانس میگیرم!..
به اتاقش رفت و حاضاار شااد. کنار هم بی صاادا و آروم به ساامت محوطه
حرکت میکردیم.. تو خونم نبود نساابت به ناراحتی کساای بی تفاوت باشاام..
نمیتونساتم.. این مدلی بودم دیگه.. دوس داشاتم چیزی بگم… سوالی بپرسم
اما میترسیدم از برخوردش.. منو تا کنار آژانس همراهی کرد. کرایه رو حساب
کرد و آدرس رو به راننده داد. ساری برام تکون داد و به سمت ماشینش حرکت
کرد..
دلم برای این همه ناراحتیش سوخت.. از پچ پچ پرستارا شنیده بودم که قلب
ضعیف پیرمرد تو عمل طاقت نیاورده و از اونجا که این آدم به تاهر خونسرد تا
این حد شکننده بود به شدت متا ر و متعجب بودم!
نه… نمیتونسااتم این طوری ولش کنم.. حتی اگه داد میزد.. فحش میداد..
نمیتونستم.. به هر حال اون به من سقف و پناه داده بود..نباید تو این شرایط بی
خیالش میشادم .در ماشاین رو بساتم و شاروع کردم به سامت ماشاین پارسا
دویدن.. حتی توجهی به دادهای راننده پشت سرم و کرایه حساب شده نکردم.

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان سرکار خانم وروجک برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان بنفشه برای کامپیوتر و اندروید

این رمان حذف شد!

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان مرهم تنهایی برای کامپیوتر و اندروید
به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!
,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!