دانلود رمان سیاه بازی

این رمان حذف شد

نویسنده: مدیا خانم

ژانر:  عاشقانه، اجتماعی، هیجانی

تعداد صفحات: 1127

بخشی از داستان:

_زرنگ تراز این حرفاسرت بابا. دخترادومدل ان.. یا میرن رو رو
ن ازدواج و
خونوادهو خالصه صورتی بازی… یا

مثل این یکی حوا سشون شیش دنگ
جمعه و فقط یه مرد مییوان پیششون که زیر سایش بتونن هرغلطی بکنن!
_حاال که چی؟توگیردسررته ی دومش افتادی همینجوری

مثل بزمییوای
بشینی نگاهکنی؟ حواست هست یه ترممونده به مدرک گرفتنت از دانشگاه
انصرافدادی؟اگه نتونی بری چی؟ همه چی پشم میشه امیر!
راست ایستاد و دکمه ی پس و پیش بسته شده ی پیراهنش را مرتب کرد.
_خودم حالیمه دارم چیکار میکنم فربد. خواهشا تودیگهگیجم نکن!
ف وسایلش را از اتاق برداشت و به
طر در حرکت کرد. فرانک متحیر پرسید:
_کجا امیر شام؟
فربد از جا بلند شد.
_کجا میری؟
زیپ کاپشن اسپورتش را باال کشید.
_میل ندارم.. فعال!
بی توجه به تعارفشان بیرون رفت و در را پشت سرش بست.
***
دستهایش را

زیر سرش گذاشتویک پایش را روی زانوی پای دیگرش. بعد
از مدت ها امشررب آسررمانصررافبود! هوا آنقدر خنک بودکه با هر

بازدم
نف سش بیاری گرم و وا ضح رارو به روی صورتش به نمایش میگذا شت.
یک د ستش را باال آورد وبا انگ شت ا شاره اش م شغول شمردن ستاره های
باالی سرش شد. هنوز ده تایی هم نشمرده بودکه با صدای بال
زدن عروس

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان کافه شلوغ برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان میشا دختر خوناشام برای کامپیوتر و اندروید

این رمان حذف شد

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان در بند تو آزادم برای کامپیوتر و اندروید
به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!
,,,,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!