دانلود رمان سرقتی از جنس عشق

این رمان حذف شد!

نویسنده: فاطمه خدابنده

ژانر: عاشقانه

تعداد صفحات: 762

بخشی از داستان:

به سمت برادرش رفت و بعداز این که آروم چیزی بهش گفت، با دست به در اشاره کرد و خودش جلوتر حرکت کرد.
ابروهام تو هم رفت. متعجب برگشتم سمت دلسا که دیدم اونم از این کارش تعجب کرده. یعنی چی؟ آزادیم االن؟
– سریع!
با صدای پسره نگاهمو از دلسا گرفتم و چشمام رو با حرص روی هم فشردم. دنبالش راه افتادیم سمت در. سگش از
جلوی در کنار کشید و همراه صاحبش از پله ها پایین رفت. نگاه پر نفرتی به هر دوشون انداختم و با دلسا از خونه
خارج شدیم و از پلههای ایوون بزرگ پایین اومدیم.
چراغهای حیاط بزرگشون روشن شده بود. حاال که با وجود نور همه چی نمایان شده بود درست مثل یه رویا بود.
درختهای سر به فلک کشیده، انواع و اقسام بوتههای گل. یه جادهی باریک ماسهای که دروازه رو به محوطه ی
جلوی خونه وصل میکرد. مقابل ایوون، یه حوض بسیار بزرگ و آب نمای مجللی قرار داشت که چشم هر انسانی رو
به خودش خیره می کرد. این محیط رو حتی تو خواب هم ندیده بودم.
– حواستون کجاست؟ دنبالم بیاین.
با این حرفش به خودم اومدم و نگاهم رو به مسیری که داشت می رفت دوختم. به سمت پشت ساختمون بود ولی
برای چی میره اون سمت؟ خواستم فریاد بزنم که “کجا داری میری؟” ولی وقتی متوجه وضعیتمون شدم لبام
ناخودآگاه بهم دوخته شد. آب دهانم رو قورت دادم و نگاهی به دلسا انداختم. شاید بشه از این موقعیت استفاده و
فرار کرد. دوباره نگاهم رو به سمت پسره چرخوندم که بی توجه به راهش ادامه می داد. استرس گرفته بودم، می
ترسیدم متوجهمون بشه. سریع به دلسا که کنارم ایستاده بود عالمت دادم و بی صدا، چند قدم به عقب رفتم.

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان عشق مقدس برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان تندیسگر عشق برای کامپیوتر و اندروید

این رمان حذف شد!

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان غرور سنگی برای کامپیوتر و اندروید
به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!
,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!