این رمان حذف شد

دانلود رمان زندگی خصوصی

نویسنده: منا معیری

ژانر: عاشقانه، اجتماعی

تعدا صفحات: 1142

خلاصه:

رمان زندگی خصوصی داستان زندگی مردی را روایت می کند که با همه ی فراز و نشیب ها مرد خانواده است، پدر خانواده است.

هر چند او بعضی وقت ها درگیر زندگی خصوصی خودش می شود…

بخشی از رمان زندگی خصوص:

لعنت به همه ی پول های دنیا، اما نمی گذاشههت شههاپور حقش را بخورد.

دنبال شاپورازدرگاهی کنار آشپزخانهگذشتورسید به دخمه ی پشتآن

کهگاهی آنجا ا ستراحت می کرد. شاپور خودش راروی صندلی انداخت:

عمراکسی که از اینجا رفت و بذارم برگرده … ولی دلم برات میسوزه.

پوزخندی زد: دلسوزی نمی خوام.

-عاطی خانم لج نکن … هم توبه این کار احتیاج داری … هم من به تو!

فقط خوا ستم یه چند ماهی کار یاد بگیرمتا بتونم برای خودم یه ساندویچی￾هیچ احتیاجی به این کار ندارم. می شههینم تو خونه آقام خرجمومی ده؛

بزنم.

-توگفتی منم باورکردم؟یعنی می خوای بگی یه بابای آدم ح سابی داری و

همین جوری محض تفنن اومدی گارسونی و ظرفشوری؟!

نگاهش را داد به چشم های همیشه خمار شاپور: منظور؟!!

با پا محکم کوبید روی زمین: اشههتباه شههنیدی! پول منو بده … نمی خوام￾عاطی خانم با ما به از این باش. شنیدم آبجی خانمت…

اینجاکارکنم.

-عاطفه!

-عاطفه نه و خانم معروف! پولمو بده برم تا اینجا رو نذاشتم رو سرم…

قبل آن که تکانی بخورد شاپور سمتش خیزی بردا شت و د ستش را پیچاند:

چهغلطی بکنی؟!

آخی گفت و خم شد: آی … آی … دستم … ولم کن گنده ب … آی…

سر شاپورتاروی صورتش خم شد: پررو بازی درنیاربرای من بچه … من

اگه امثال تورو نشناسم که به درد نمی خورم.

پررویی کرد: االن هم به درد نمی خوری…

سر شاپوربهگوشش چسبید. از روی روسری هم داغی نفسش را حس می

کرد: می خوای بهت نشون بدم به چه دردی میخورم قناری؟

زانوی راستش را باال آورد وکوبید الی پای شاپور: ولم کن کثافت…

به محضباز شهدن دسهت شهاپورو خم شهدنش عقب پرید. قلبش تند می￾آخ…

کوب ید. اولین باری نبود که گیر همچین ک ثافت هایی میف تاد … ا ما اولین

باری بودکهکسههی جرات می کرد داغی نفسههش را بهگوشههش بچسههباند:

کثافت … برو با اهلش حال کن … من تف هم توروت نمیندازم!

چند قدمی عقب رفت: پولمو حاضههر می کنی م یام می برم. به خدا اگه￾آدمت می کنم … منو… می زنی؟!

بخوای بامبول سوارکنی آبرو نمیذارم برات تو بازار،شنیدی؟

این رمان حذف شد

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان بی پناهی همتا برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان موریانه ای بر تابوت خیال برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود ر‌مان داو اول اثر زهرا.ا.د PDF با لینک مستقیم
به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!
,,,,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!