دانلود رمان دوباره عشق

این رمان حذف شد!

نویسنده: فاطمه صالحی

ژانر: عاشقانه

بخشی از داستان:

دلم هر یر ی خت با صدا ی لرزان و بلند گفتم:چه شرط ی ؟ ک ی شرط گذاشته؟
پدر یب مقدمه گفت:مرد ی را که همراه دکتر بود د دی ی؟
بله آقا مع ی نی ؟ ی
پدر آه بلند ی کش دی و گفت :آقا مع ی نی ی برادر آن دختر جوان ی است که م ی خواهد قلبش را به تو بدهند . به شرط ی راض ی
شد که تو بعد از عمل همسرش بشوی
“همسرش بشوی” نیا جمله بارها در گوشم صداد داد با ناباور ی گفتم: چ ی من با او ازدواج کنم؟چه مسخره ایدن ! دور سرم
چرخ دی . با بغض گفتم -: نه پدر من حاضرم بمیرم ول ی با مرد ی که هی نم چ ی شناسمش ازدواج نکنم . پدر من عل ی را م ی
خواهم ،چطور م ی ی توانم با آن مرد ازدواج کنم؟
پدر د ستم را در دستان قو و ن ی یرومندش گرفت و به گرم ی فشرد و گفت :
-عاقلانه فکر کن دخترم همه ما آرزو ی همچی ن روز ی را داشت می . من نم ی توانم شاهد مرگ تو باشم . مع نی ی مرد ثروت
مند ی است خودت که د دی بایز ی و جذاب است . – اشک پهنا ی صورتم را گرفت و گفتم : پدر تو چت شده ؟علی رو
فراموش کرد ؟ ی
باز یکطرفه به قاض ی رفتم احساس کردم زرق و برق ثروت مع نی ی چشم پدر را گرفته و حالا جز سلامت ی من به فکر تامی ن￾شقا قی چا واقعیت را قبول نم کن ی ؟ ی تو بیمار ی خانواده عمویت موافق نیستند چرا دار ی خودت را گول م زن ی ؟ ی
یآ نده دخترش افتاده و با ا نی کار تا ابد اس ری دست مرد م ی ی شدم که شناخت ی ازش نداشتم . او را مرد ی متکبر و خودبی ن
ید ده بودم . یه چ باورم نمی شد در یک نگاه و در بابت قلب خواهرش توقع ازدواج با مرا داشته باشد. یه چ دلم نم ی
خواست از عل ی دل بکنم ،از عشق دوران کودک می در حال ی که به شدت اشک م یری ختم با فر ادی گفتم:من قلب نم ی خوام .
من نم ی تونم عل ی رو فراموش کنم و با مرد ی که نم ی شناسمش ازدواج کنم . پدر سع ی داشت آرامم کند دست ی به سرم
کش دی و گفت: آروم باش دخترم . ما مجبور یپ نیا می شنهاد را قبول کن نم می ی توان می شاهد از دست رفتنت بش می . اجازه
نمی دم مخالفت بکنی . من رضایتم را اعلام کردم و فردا صبح عمل م ی شوی
دشت اشک ها یب می شتر شد . با التماس گفتم :پدر لااقل اجازه بده قبل از عملم عل ی رو ببینم دیبا با عل ی صحبت کنم .
نه دخترم م ی ترسم نتوان ی با دیدن عل ی تن به عمل بدهی . خدا را چه د دی ی شا دی بعد از عمل مع نی ی از شرطش گذشت

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان آمدی جانم به قربانت

دانلود رمان چشم های بارانی

این رمان حذف شد!

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
رمان چیزهایی هم هست
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان دوباره عشق
4.79 از 101 رای
,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!