ماه رمان | دانلود رمان | دانلود رمان عاشقانه

دانلود رمان در امتداد باران

این رمان حذف شد.

نویسنده: سارا

ژانر: عاشقانه

تعداد صفحات: 924

بخشی از داستان:

ثٮی ڈَ سمب یٍ ٹ ٬۶ ٽ ىَ … ه اًه ا ڇَٕ د یَی . یٮىی ؿی ٽ هیچی ىی ثٚ ا س ایه ای ١ب ٫ مَیه ٹ ٽ ىَن ثیشب یٍ ٽڈ ىا ڇٍ
کبلا ه ثً ه ىً ٝجق سب ٙت څیب ثب ڇٍ ډی ٽى بَ . . ثٮی ا ى ىٵٮ ٙمب ځ ٵَشه ثلاه هبوڈ اٵشوب ىاى ی ځ ًٙی یٍ ث ىَاٙز ی
ایىپ ؿٺی ډىز ٽٚی ٽ ىَڇ ثمبوی !
سب ثلاه ک ٵَی یٍ ىُ ٽ ه نً س ځٍبڇ هٚپیی :
– إٍ ش ا ث بَ ٙىییڇ ٽ این یٍ وبئیىی ک بٖثی یإ ٝی اٍ س یً ک إَ ز ىُ ی ث اَ ی د یَوی ىٕڂیه ى زٍٕ ٽ ىَن اوڂب یٍ
ډٚپڄ ثب ٽمیش او ٢جب ۵ی ڈَ کڄ ومیٚ ث بَ ډیڂه اځ ډٚپچ کڄ وٚ ډمپى کشی ٽب ث ا ۵لا٭بر ی ایىب ثپٍٚ !
ثبی ڇٍ ومیٚ اه ؿ اَ ی ځ اِ بٕى ثبیی اوٺی ى ىٍ ى زٍٕ ٽى وٶ مُییڇ ؿ ۶ یًٍ ځ ًٙی یٍ ٹ ٬۶ ٽ ىَڇ ؿ ۶ کب ١ ٙیڇ ی
آ اّو ځ ٵَشڈ اډب ثی زٖ ىٹیٺ ثٮی س ډل ۵ً ىاوٚپی ث ىًڇ !
ومی ىیو شٖڈ ٽب ى زٍٕ ؿی ی ٽؼب ثبیی ث ڇَ . ثی اهشیب ث ۵ ٳَ اسبٷ إ بسیی ٵٍشڈ ى٭ب ډی ٽ ىَڇ إ شبى ۵بڅجی ایډی ثبٙ ډی ىیو شٖڈ
ٽ یٍ ٽب یٍٚ اډب بٕ٭ش یٍ ومی ىیو شٖڈ . ىڇ ى اسبٷ یٕى ث یٕى وبئیىی ٙیڇ . اهمب س ڈَ ث ىً اډب مَیىپ ډى ىیی، ویٚوىی
ُٙشی س ٝ رًٍ د ًٙیی ا یٍٚ ځڈ ٙی . ډی ىیو شٖڈ وڂب بَُی ثی ٙ ډَی ىا ایى مَ ىهش بََی ٽلا ډی ىیو شٖه . ثب یػ ىً
٩ب بٕ یُ بَ مَ ډی ىیو شٖه ٽ ى یٍو ثب ایو ٮٕی ډیپى ه ىًٙ وٚ نً ثی هیچی ٵ ٷَ ىا . ی ا ایه ٩ب بٕ یُ بُ ث اَی
ه ىًٙی یَىی ی ٵ َٝز ۵چجی ا ث ىً . هیا یٍ ٙپ یَؾ یٹز ٮٕی وپ ىَ ٽ ثب ډه اٍث ۶ ایی ث ٹَ اَ ٽى .ٍ اډب ثٮ ٢ی ا ىهش اَی ٽلا ٽ ه ًٙڂڄ ی ه یَپڄ ث ىًن ډی ځٶشه ٽ ث اَٙ نً ډ اِکمز ایؼبى ٽ ىَ ی ؿ نً وشیؼ وڂ ٵَش ٮٕی ٽ ىَ س ک إَ ز ى ىٍ ى زٍٕ ٽى . یٹشی ث ٷَ س یً ؿٚمب یٍ ىییڇ اک بٖ ٽ ىَڇ ثبیی ٽٚیی ډلپمی س ٝ سًٍ ثو اًث وًڈ . اډب ثبیی ایڃ ثب ۵بڅجی ک ٳَ
ډی ىِڇ یُ څت ځٶشڈ :
– آٙٲبڃ بٕڅًٓ
۵بڅجی س اسبٷ ث ىً ى یٍ ث شٖڈ، یٍ ثبلا ای ىٍ ؿ ا ى ڈَ ث ىً ی ثب ىیین ډه سب ه إً ز ؿی یِ ثڂ یا ىٍ اسبٷ ٙیڇ . ٵٺ ۴
ثیٚش ى ڈَ ٵٍز :
– لٕاڇ! ثجوٚییإ شبى ٽ ى و ىِ یا ىٍ ٙیڇ !
– لٕاڇ ه اً ډی ٽىڈ ثب ٽ یٖ ٽب ىا یٍه ؟ !
– ثچ إ شبى ډیو إً شڈ ثب بَس نً ک ٳَ ث وِڈ !
– ى ؿ ډ ىًٍ؟
ا ایه ۵بڅجی ؿ ٙی ث ىً ؿ اَ ه ىًٙ ىُ ث ىً ث این اٌٍ .

این رمان حذف شد.

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان ارباب سالار برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان خانه سیاه است برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان عاشقانه

خواندن
دانلود رمان آن روز های خوش برای کامپیوتر و اندروید
لینک کوتاه مطلب:
نظرات

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وبسایت

مطالب پر لایک
 • مطلبی وجود ندارد !
درباره سایت
توضیح کوتاه درباره سایت
آخرین نظرات
 • adminسلام فایل رمان به ایمیل شما ارسال شد....
 • ساراسلام من مبلغ پرداخت کردم ولی برام دانلود نشده...
 • ناشناسچه قدر زیبا ایکاش شهلا و استاد شاهرخی با هم عروسی میکردن خیلی بده آدمو بذارن تو...
 • Fateme mohammadiسلام دریا جان رمانت خیلی عالی بود بهتر از این نمیشد ولی حیف شد عشق تو با شایان ا...
 • کریمیادامش کجاس...
 • atefehچطور میشه دانلود کرد?...
 • فاطمهعالی...
 • یکتاعالی...
 • م.هتنکس...
 • سرمان ننویسی بهتره.مزخرف...
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " ماه رمان | دانلود رمان | دانلود رمان عاشقانه " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.