دانلود رمان جیبم خالی دلم پر

این رمان حذف شد!

نویسنده: زهرا خرمی

ژانر: عاشقانه

تعداد صفحات: 135

بخشی از داستان:

اون اول سهتادختررو انتخاب می کنه. وقتی کهازشون کار کشیدیک شبروهم باهاشون
می گذرونهو بعدکارشون رو تموممیکنه. کیوان همه ی دخترهای ی کهعرب های دیگهبردن رو فراری میده. لیدیا
بایدبه شیخ نزدیکبشهودرموردکسای ی کهتوی این کارها نقش داشتن،چیزهای ی کهقاچاق می کردن و چند
سالهکهاین کار رو انجاممیدن مدارکی به دست بیاره. فقط نباید بیشتر از یک ماه طول بکشه، یعنی کارش
تمومه. حااللیدیا،می خوای با ماهمکاری کنی؟
بخاطر خواهرمهرکاری می کردم
من :اوکی!هستم. فقط پیری،اگهانتخاب نشدمو نتونستم کمک کنم،کمکم می کنید
بجیم رو پیدا کنم؟

ا
رئس :پیری خودتی ره کمکتمی کنیم. فقط فردا صبح اینجا باش

بی ریخت،ا
من :پسحله، چاکریم؟فعال و سریعاومدمبیرون . سوار موتورم شدمو بهطرفخونه حرکتکردم. وقتی
رسیدمموتور رو پارککردم.
] وای خدایا… کمکم کن تا بتونم انجامش بدم.[
بعداز کمی تلوزیون دیدن شام خوردمو خوابیدم. صبح زودبیدار شدمو رفتم به
طرف اداره پلیس.دوباره تکچرخ زدمو جلوی همون سروان ایستادم.
سروان :بازهم،تو…؟
من : پ ن پ ،روحشم.
]اصال چه ربطی داشت ؟[
سریع رفتم داخل و در همون اتاق

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان عشق مقدس برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان تندیسگر عشق برای کامپیوتر و اندروید

این رمان حذف شد!

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان فریال
به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!
,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!