دانلود رمان جزای انتقام

نویسنده: شیرین کیومرثی

ژانر: عاشقانه، جنایی

تعداد صفحات: 664

بخشی از داستان:

جدا شده بودن، دوش میگرفتم و سرحال میرفتم سراغ کارهام؛ اما
حیف که نمیشد.
تردمیل رو خاموش کردم، سریع از سالن زدم بیرون و از پلهها رفتم
باال. وارد حیاط پشتی که شدم باد خنک به بدن عرق کردهم خورد و
باعث شد برای چند لحظه احساس شیرینی کل وجودم رو بگیره، حاال
که عجله داشتم همه چیز زیبا و لـ*ـذتبخش به نظر میرسید. از
پلههای پشت ساختمون باال رفتم و از در بالکن وارد اتاقم شدم. سریع
سمت کمد گوشه اتاقم رفتم که وسط راه پام به قالیچهی گرد کف اتاق
گیر کرد و نزدیک بود با مغز بیفتم. به رنگ طالیی و سفید قالچه چپ
چپ نگاه کردم و چرخیدم سمت کمد که رنگ تیرهش آرامش رو بهم
تزریق میکرد. تمام وسیلههای اتاق مشکی و طالیی بود. کمد کنار در
مشکی میز توالت گوشه اتاق مشکی و طالیی. کنار پنجره تخت دونفره
مشکی که با روتختی طالیی پوشیده شده بود و پنجره بزرگ منتهی به
بالکن که با پرده مشکی و طالیی زینت داده شده بود. کاغذ دیواری
مشکی با گلهای طالیی دیوارها رو پوشونده بود. نگاه از اجزای اتاق
گرفتم. در کمد رو باز کردم، حوله و یه تیشرت سرمهای برداشتم و…

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان منو ببخش برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان عاشق یک روانی برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان پر پرواز برای کامپیوتر و اندروید
باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!
,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!