ماه رمان | دانلود رمان | دانلود رمان عاشقانه

دانلود رمان جادو( جلد دوم رمان نفرین یک جسد)

نویسنده: دل آرا دشت بهشت

ژانر: ترسناک

تعداد صفحات: 210

بخشی از داستان:

ا٬ٗ٪ؽـ غؽای آٰ٫ ٝـ٬ قیبؼ ٚفؼٮ ث٭ؼ۴ٚ ٯ اضسبس ۶ی ٚفؼ۴ٞ ٭ض۵ ؼاـٮ ٚف ۶ی ضٯ. ثب غ٭ؼ۴
سفغ٭ضب٪ٯ غ٫ؽیؽ۴ ٬ س٭ ؼ۵٢ٓٞ ش۵:
– ٰ٧ی٩ ـ٬قٰبسز ٚٯ ٰ٫ؽقْفی۵ ثس٭قٮ!
ثٯ سبیز ٞ٭ضی۵٪ ٟبٮ ا٪ؽاغش۵٪ ،کؼیٙ ؼ٬٪ ی٧ٯ ضت ث٭ؼ ٬ زط۵ٰ بی ٩۶ ثٯ خبی ای٫ٛٯ س٫ٟی٩
ثط٩ٰ ف ٢طهٯ ثبق سف ۶ی ضؽ٨ .ثب ضب٢ز ٢ت، آٰ٫ٞ ٝ٣ٯ ی ۶طس٩ یب ضٗی ـ٬ٰ ٧فاٰی ۶ی ٚفؼ۴ .
سفخیٯ ۶ی ؼاؼ۴ ثب ای٩ ٬ؾى ثػ٭اث۵ سب ای٩ٚ ٯ ثػ٭ا۴ غؽاٰبیی ۶ث١ ؼیطت ثط٫٭۴ ٬ ثبق ٰ۵ ثشفس۵.
٪ٓس۵ ـ٬ ثٯ غ٭ـر آٮ ثیف٨٬ْ فسشبؼ۴ٚ .بش ۶ی ضؽ دیص ی٧ٯ ضٱی٩ ث٧٭٪۵ .ضؽ اٖ١ ا٬٪دب ْٗف
غ٭اه ثؽ ۶ی ؼیؽ۴ !ا٨٬ٰ ۵٪ ٯ ٰف ضت!
ثٯ ْػ٣ٯ س٧٭۴ ضؽ٨ ای٩ آٰ٫ ٝ٬ ضف٬و ضؽ٨ آٰ٫ ٝثًؽی غؽایی ض٫یؽ۴ .ا٠٬ غ٭اسش۵ ایش٫ب
٪ٛ۵٫ ٢٬ی ضس ٚفؼ۴ غؽا آض٫بسز. سفیى ٞ٭ض۵ ـ٬ آقاؼ ٚفؼ۴ ،غؽای ۶بؼـخ٭٨ ث٭ؼ ٚٯ ؼاضز
٩۶ ـ٬ غؽا ۶ی قؼ.
ْ٭ـا اق سػش۵ دبیی٩ ا۶٬ؽ۴ ٬ ؼ٬ییؽ۴ س٭ی ٰب٠ٰ .٧ی٩ٚ ٯ غ٭اسش۵ ؼسش۵ ـ٬ ـ٬ی ؼسشٟیفٮ اسبٔ
.قؼ ۵ٛغط ۴ثؿاـ ٨دؽـخ٭ ٬ ٨بؼـخ٭۶
ای٩ ٬ٖز ضت ثٯ خک ۶ب سٯ ٪ٓف ٚس ؼیٟٯ ای س٭ غ٭٪ٯ ٪یسز ٬ اال٨ ثبیؽ ؼ٬ٓ٪ ف س٭ اسبٔ ثبض٩ .دس
ای٩ٰ ٧ٯ سبیٯ اق دطز ضیطٯ ٰبی ـ٪ٟی ٪ط٭٪ٯ زیٯ؟
اق ؼـ ْبغ٣ٯ ٞفْش۵ .غؽای سفس٭٨ ۶بؼـخ٭٨ ؼ٬ثبـٮ ث٫٣ؽ ضؽ:
– ۶ٱ٫بق یٯ ٢ی٭ا٨ آه ثیبـ.

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان اینجا زنی عاشقانه می بارد برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان هنوزم باهاتم برای کامپیوتر واندروید

 

خواندن
دانلود رمان اولین مرگ اثر مبینا حاج سعید PDF با لینک مستقیم

دانلود رمان عاشقانه

لینک کوتاه مطلب:
نظرات

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وبسایت

مطالب پر لایک
 • مطلبی وجود ندارد !
درباره سایت
توضیح کوتاه درباره سایت
آخرین نظرات
 • adminسلام فایل رمان به ایمیل شما ارسال شد....
 • ساراسلام من مبلغ پرداخت کردم ولی برام دانلود نشده...
 • ناشناسچه قدر زیبا ایکاش شهلا و استاد شاهرخی با هم عروسی میکردن خیلی بده آدمو بذارن تو...
 • Fateme mohammadiسلام دریا جان رمانت خیلی عالی بود بهتر از این نمیشد ولی حیف شد عشق تو با شایان ا...
 • کریمیادامش کجاس...
 • atefehچطور میشه دانلود کرد?...
 • فاطمهعالی...
 • یکتاعالی...
 • م.هتنکس...
 • سرمان ننویسی بهتره.مزخرف...
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " ماه رمان | دانلود رمان | دانلود رمان عاشقانه " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.