دانلود رمان جادو( جلد دوم رمان نفرین یک جسد)

نویسنده: دل آرا دشت بهشت

ژانر: ترسناک

تعداد صفحات: 210

بخشی از داستان:

ا٬ٗ٪ؽـ غؽای آٰ٫ ٝـ٬ قیبؼ ٚفؼٮ ث٭ؼ۴ٚ ٯ اضسبس ۶ی ٚفؼ۴ٞ ٭ض۵ ؼاـٮ ٚف ۶ی ضٯ. ثب غ٭ؼ۴
سفغ٭ضب٪ٯ غ٫ؽیؽ۴ ٬ س٭ ؼ۵٢ٓٞ ش۵:
– ٰ٧ی٩ ـ٬قٰبسز ٚٯ ٰ٫ؽقْفی۵ ثس٭قٮ!
ثٯ سبیز ٞ٭ضی۵٪ ٟبٮ ا٪ؽاغش۵٪ ،کؼیٙ ؼ٬٪ ی٧ٯ ضت ث٭ؼ ٬ زط۵ٰ بی ٩۶ ثٯ خبی ای٫ٛٯ س٫ٟی٩
ثط٩ٰ ف ٢طهٯ ثبق سف ۶ی ضؽ٨ .ثب ضب٢ز ٢ت، آٰ٫ٞ ٝ٣ٯ ی ۶طس٩ یب ضٗی ـ٬ٰ ٧فاٰی ۶ی ٚفؼ۴ .
سفخیٯ ۶ی ؼاؼ۴ ثب ای٩ ٬ؾى ثػ٭اث۵ سب ای٩ٚ ٯ ثػ٭ا۴ غؽاٰبیی ۶ث١ ؼیطت ثط٫٭۴ ٬ ثبق ٰ۵ ثشفس۵.
٪ٓس۵ ـ٬ ثٯ غ٭ـر آٮ ثیف٨٬ْ فسشبؼ۴ٚ .بش ۶ی ضؽ دیص ی٧ٯ ضٱی٩ ث٧٭٪۵ .ضؽ اٖ١ ا٬٪دب ْٗف
غ٭اه ثؽ ۶ی ؼیؽ۴ !ا٨٬ٰ ۵٪ ٯ ٰف ضت!
ثٯ ْػ٣ٯ س٧٭۴ ضؽ٨ ای٩ آٰ٫ ٝ٬ ضف٬و ضؽ٨ آٰ٫ ٝثًؽی غؽایی ض٫یؽ۴ .ا٠٬ غ٭اسش۵ ایش٫ب
٪ٛ۵٫ ٢٬ی ضس ٚفؼ۴ غؽا آض٫بسز. سفیى ٞ٭ض۵ ـ٬ آقاؼ ٚفؼ۴ ،غؽای ۶بؼـخ٭٨ ث٭ؼ ٚٯ ؼاضز
٩۶ ـ٬ غؽا ۶ی قؼ.
ْ٭ـا اق سػش۵ دبیی٩ ا۶٬ؽ۴ ٬ ؼ٬ییؽ۴ س٭ی ٰب٠ٰ .٧ی٩ٚ ٯ غ٭اسش۵ ؼسش۵ ـ٬ ـ٬ی ؼسشٟیفٮ اسبٔ
.قؼ ۵ٛغط ۴ثؿاـ ٨دؽـخ٭ ٬ ٨بؼـخ٭۶
ای٩ ٬ٖز ضت ثٯ خک ۶ب سٯ ٪ٓف ٚس ؼیٟٯ ای س٭ غ٭٪ٯ ٪یسز ٬ اال٨ ثبیؽ ؼ٬ٓ٪ ف س٭ اسبٔ ثبض٩ .دس
ای٩ٰ ٧ٯ سبیٯ اق دطز ضیطٯ ٰبی ـ٪ٟی ٪ط٭٪ٯ زیٯ؟
اق ؼـ ْبغ٣ٯ ٞفْش۵ .غؽای سفس٭٨ ۶بؼـخ٭٨ ؼ٬ثبـٮ ث٫٣ؽ ضؽ:
– ۶ٱ٫بق یٯ ٢ی٭ا٨ آه ثیبـ.

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان اینجا زنی عاشقانه می بارد برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان هنوزم باهاتم برای کامپیوتر واندروید

 

خواندن
دانلود ر‌مان کلاشینکف اثر روشنا اسماعیل زاده PDF با لینک مستقیم

دانلود رمان عاشقانه
باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!
,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!