دانلود رمان تنهایی مطلق

نویسنده: شهریار شریف زاده

ژانر: عاشقانه

تعداد صفحات: 211

بخشی از داستان:

باز هم مثال اینکاه ا ز خاواب احتماای برخاساتم. در آغااز بادن
احتماییم سنگین و ب رمق بود اما پس از زمان کم که ساپری شاد؛
این ب رمق جایش را به یک انارژی شاگفت آور داد. از تخات خاواب
احتماییم بیرون آمدم. به آینهی احتمای که موجودی احتمای در آن
دیده م شد، نگاه انداختم. آیا این من بودم! مان! ایبتاه نخساتین
باری نبود که در آینه نگاه م کردم ویا خیوا اوقاات ایان پرساش
مزاحم پیدایش م شد. وقت هم که کم بیشتر به آن م اندیشایدم؛
به این نتیجه م رسیدم که به راست هم عجیب است کاه موجاودی
احتمای ب آنکه از بدن احتماییش، روح احتماای تارش بیارون آماده
باشد؛ بتواند از فاصوهای خودش را ببیند. بدن احتمای دیگاری را کاه
آن هم مانند خودش دارای روح احتمای تر است. درست مانند آنکه
در یک یحظهی احتمای در دو جای احتمای وجود داشته باشد. شیر
آب احتمای را باز کردم و دست و صورت احتماییم را شستم. بینیام
شگفتانگیز همچنان دیوارهی داخو با ی شکمم را م فشارد. او
را باید هر چه زودتر م دیدم. هر ثانیهای ب او مارا بیشاتر از وجاود
خای م کرد.

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان هراس ابدی برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان زحل برای کامپیوتر واندروید

دانلود رمان عاشقانه
باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!
,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!