دانلود رمان تلنگر سیاه

این رمان حذف شد!

نویسنده: ریحانه محرابی

ژانر: ترسناک

تعداد صفحات: 379

بخشی از داستان:

این دیوار کرم رنگ خالی که چیزی روش نبود ، ه مه ی تفکراتم رو بهم می
ریخت .
خواستتتم برگردمکه با دیدن یه قاب عکس شتتکستتتهکه روی زمین افتاده بود ،
مسیرمرو به سمتش کج کردم. روبهروی قاب عکس برعکس شدهزانوزدم و
با هیجان قاب رو برگردوندم.
با تعجبو ترس به قاب عکسی که شکسته شده بودورد خونی کهروش به جا
مونده بود و تازه بود ، خیره شدم.
دستام نا خوداگاه شروع به لرزش کرد .
تو حال و هوای خودم بودمکه یکی دستش رو دورگردنم حلقهکرد و فشار داد
.
چشتتمام از شتتدت فشتتار در حال بیرون زدن بودکه به خودم اومدمو ترسرو
کنارگذاشتم.
دستم رو روی دستی که درحال خفهکردنم بودگذاشتم.
ولی دستم چیزی به جزیهعالمه مومانند خیس لمس نکرد.
با قدرت برخالفلرزی که به بدنم وارد شده بوددستش روازگردنم جداکردم
که هنگام جدا شتدن دستتش با یه چیز تیزکه حدس میزدم ناخن باشته ،روی
گردنم خش انداخت.
از شدت سوزش و دردگلوم ، دستش رو رهاکردم و روزمین افتادم.
نگاهی به دستامکردم.
خونی بود .!! البته یه چیزی شبیه خون ولی به رنگ سیاه

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان پریشان برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان امانت عشق برای کامپیوتر و اندروید

این رمان حذف شد!

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان حسادت یا رقابت برای کامپیوتر و اندروید
به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!
,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!

  1. Kimia

    یکشنبه , ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

    خیلی رمان قشنگیه پیشنهاد میکنم👌🏻