دانلود رمان بیشعوری

نویسنده: دکتر خاویر کرمنت

مترجم: محمود فرجامی

تعداد صفحات: 23

بخشی از کتاب:

ًٽَ ایه وپشٍ ډُڈ إز ٽٍ ډه َمیٍٚ اٴپَ ډی ٽَىڇ ایهَب هًٞیبر ډظجشی ثٍ وٚبوٍی
ا٭شمبى ثٍ ووٴٔ َٖشىی. ثٍ ٭ىًان یټ دِٙټ، ىٍ سٖزَبی ٍیاوٚىبٕی ی ٍیاوپبیی ډشٮیىی ثبیی
َٙٽز ډیٽَىڇ ی دبٕن َمٍی آوُب ایه ثًى ٽٍ ډه ٙوٞیشی ٹًی ىاٍڇ ی ىاٍای ؿىبن »٭ِر
« ثبالیی َٖشڈ ٽٍ اُ ىیڂَان ثیویبُڇ ډیٕبُى. ومَار ډه ىٍ هًىٕبُی 1 ووٴٔ
2
ثبال ثًى ؿَا ٽٍ
سمَٽِڇ هًه ثًى، ډٞمڈ ثًىڇ، اهشیبٍڇ ىٕز هًىڇ ثًى ی هًىٕىؼی ډیٽَىڇ. ایه ثٍ ډٮىبی آن
ثًى ٽٍ ٽٖی ومی سًاوٖز ثب ډه ىٍثیوٴشی ی اځَ َڈ ًَ ؿىیه ٽبٍی ثٍ َٕ ٽٖی ډیُى، ثٍ ٍاکشی
ډیسًاوٖشڈ َٕ ػبی هًىٗ ثىٚبوم٘. ااٴشوبٍڇ ایه ثًى ٽٍ ډیسًاوٖشڈ ٹجڄ اُ ایىپٍ ىیڂَان ٭چیٍ
ډه ٽبٍی ٽىىی، ډه ٭چیٍ آوُب اٹیاڇ ٽىڈ.
ایه ییْځیَبی ٙوٞیشی هیچی ثٍ ډه ٽمټ ډیٽَى ثٍ۵ًٍیپٍ ثٍ ٭ىًان دِٙټ ډشوٜٞ
3 ىٍ ډٺٮیٙىبٕی
ٽبٍڇ هیچی ځَاٴشٍ ثًى. ثب ُن ثٖیبٍ ػٌاثی اُىیاع ٽَىڇ ی ىیسب ثـٍی اٴًۇٴ اڅٮبىٌ
آیٍىیڈ. سمبڇ َمپبٍاوڈ ثٍ ډه اکشَاڇ ډیځٌاٙشىی ی ىٍ ثیمبٍٕشبن ی ډلباٴڄ دِٙپی ػبیڂبٌ ییٌْای
ىاٙشڈ. ىٍ اػشمب٫َ ڈ ثٍ ٭ىًان ٽٖی ٽٍ ىٍ کَاٴٍاٗ اُ ووٴً ی ا٭شجبٍ ثبالیی ثَهًٍىاٍ إز ثٍ ډه
وڂبٌ ډیٙی. ٽال ُویځی هًثی ثًى ی ډه اُ ُویځی ی اُ هًىڇ ٍا١ی ثًىڇ.
4 اډب َمٍ ؿیِ ىٍ ٹچمَی ىٽشَ هبییَ ٽَډىز
ثٍ هًثی ی هًٙی دی٘ ومیٍاٴز. ځٍ ځبَی
ایه کٔ وبهًٙبیىی ثٍ َٕاٱڈ ډیآډی ٽٍ ٍاٴشبٍ اکشَاڇآډیِ َمپبٍاوڈ وٖجز ثٍ ډه، ثیٚشَ اُ ٍیی
سَٓ إز سب اکشَاڇ یاٹٮی. اډب ایى۶ ًٍیاومًى ډیٽَىڇ ٽٍ ؿىیان اٴَٹی َڈ ومیٽىی ی ایه اډَ وبٙی
اُ َیجز ډه إز. ایه ۵ ًٍثٍ و٪َ ډیٍٕیی ٽٍ سب َٕ ی ٽچٍی ډه دییا ډیًٙى، ثٮ٢ی اُ َمپبٍان
ځوٴشڂًیٚبن ٍا ٹ٬۶ ډیٽىىی ی ډشوٴَۇٴ ډیًٙوی ی ىیٕشبوڈ ََ ٍیُ ثی٘ اُ دی٘ اُ ایىپٍ ومیسًاوىی ثب
ډه ثبٙىی، ٭ٌٍهًاَی ډیٽىىی. یٹشی ٽٍ ىٍ یټ ډیُمبوی کَٳ ډیُىڇ، ثٮ٢یَب ثب ثیٹَاٍی ی
وبٍاکشی ثٍ ُډیه هیٌَ ډیٙیوی ی ؿیِی ومیځوٴشىی. اوڂبٍ ٽٍ کشی یټ ٽچمٍ اُ کَٳَبی ډه ٍا
َڈ ومیهًإشىی ثٚىًوی؛ اډب ډه ایه۵ ًٍثٍ هًىڇ ډیٹجًالویڇ ٽٍ ایه ډٚپڄ هًى آوُبٕز ی ٙبیی
ډٚپالر ٙوٞی ډٚٲًڅٚبن ٽَىٌ إز.

!!تنها بخشی از رمان را به منزله ی آشنایی شما عزیزان با این اثر بسیار خواندنی گذاشتم، در صورتی که علاقه مند شدید؛ می توانید آن را از انتشارات های آتلایین و معتبر خریداری کنید!!

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان تینا برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان تو اگه باشی برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان دیزالو برای کامپیوتر و اندروید
باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
دانلود رمان بیشعوری برای کامپیوتر و اندروید
5 از 1 رای
,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!