دانلود رمان ایستادم

این رمان حذف شد.

نویسنده: راضیه درویش زاده

ژانر: عاشقانه

تعداد صفحات: 313

بخشی از داستان:

با ذوق گفت:آره..منم عاشگتم آله￾میدونستی خاله عاشقته
محکم بغلش کردم:آخ قربون حرف زدنت بشه خاله
یدفعه نشست رو شکمم دردم گرف:اوخ
نگران گف:چی سود آله )چی شد خاله(
لبخندی زدم:هیچی قربونت..خوب بگو چی میخواستی بگی
بازم ذوق کرد:بیا آله نقاسی تسیدم بالت )بیا خاله نقاشی کشیدم برات(
-باشه خاله بزار لباسامو عوض کن االن میام
سرشو کج کرد:باس )باش(
دوتا دستامو دو طرف صورتش گذاشتم و محکم بوسش کردم:آخ خاله به فدات انقد
شیرینی
از جام بلند شدم رفتم صورتمو شستم و لباسامو عوض کردم
نسترن:تمام
با لبخند برگشت سمتش بغلش کردم:آره خاله تمام بریم
نسترن:بلیم
از اتاق اومدم بیرون صدا بچه ها از پایین میومد رفتم تو اتاق نسترن گذاشتمش
زمین با اون هیکل تپلش دوید سمته دفتر نقاشیش که افتاده رو تخت دستش گرفتش
نسترن:بیا اله تولو کشیدم )بیا خاله تو رو کشیدم(
نقاشی از دستش گرفتم

این رمان حذف شد.

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان عاشق یه پسر بد شدم برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان گریه ی عشق برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان عاشقانه
خواندن
دانلود رمان علاج برای کامپیوتر و اندروید
باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!
,,,,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!