دانلود رمان آی پارا

این رمان حذف شد!

نویسنده: سمیه.ف.ح

ژانر: عاشقانه

بخشی از داستان:

در رو با صدای قیژ بدی باز کرد و گفت : برو تو . من تو نمی تونم بیام اینجا مال زناست. تو اونجا با رقیھ می خوابی. بعد بلند
.رقیھ رو صدا کرد
یھ کم کھ منتظر شدیم ، رقیھ نفس زنان از توی باغ اومد تو حیاط و گفت : کاری داشتی آسلان خان ؟
آسلان کھ از طرز صحبت رقیھ مشعوف شده بود گفت : آی پارا رو ببر داخل رو نشونش بده و بعد ببرش مطبخ. ھم قراره اونجا
. کار کنھ و ھم تو باغ. مثل خودت. تا شب کاراش رو بھش یاد بده
رقیھ چشمی گفت و منو کشید تو خونھ. خونھ کھ چھ عرض کنم. یھ چھار دیواری خشتی بود با چھار تا اتاق کوچیکی کھ ھر کدوم
.مال دو نفر بودن
باھم بھ آخرین اتاق رفتیم . نیمھ تاریک بود و یھ پنجره کوچیک بھ پشت باغ داشت کھ فاصلھ اون با دیوار ھم کم بود واسھ ھمین
.نور زیاد داخل نمی اومد
گوشھ ی اتاق دو دست لحاف و تشک بود رنگ رو رفتھ و کثیف با یھ میز سماوری کوچیک کھ یھ پایش ھم شکستھ بود بھ آدم
دھن کجی می کرد . درستھ کھ تو روستایی بھ مراتب کوچیکتر زندگی کرده بودم ، اما خونھ زندگی و اتاق من ، اونجا کجا و اینجا
!!!کجا
گفتم : سر نفر قبلی کھ تو این اتاق با تو بود چی اومده ؟
.گفت: نون از مطبخ دزدیده بود . خان اونقدر با شلاق زدش کھ خون بالا آورد و جا بھ جا مرد
از تصورش حالم بد شد. چرا اینقدر ظالم بود این مرتیکھ ؟ بھ خاطر نون ؟من اینا رو آدم می کنم. پدرم با زبون و ھمینطور با
.ابھتش چموش تر و نادونتر از اینا رو رام کرده بود
بھ رقیھ گفتم : من باید لحاف تشک اون رو بندازم ؟
.گفت : آره خوب
.گفتم : من باید بشورمش. حتماً شیپیشک داره

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود کتاب بی بال پریدن

دانلود رمان بوی ناطعم گس

این رمان حذف شد!

 

خواندن
دانلود رمان بی پناهی همتا برای کامپیوتر و اندروید
دانلود رمان عاشقانه
به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!
,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!