دانلود رمان تب

نویسنده: p*E*G*A*H

ژانر: عاشقانه

تعداد صفحات: 1411

بخشی از رمان:

هىیٌ اٗ ػم٬ ډی ًٙى.
– اُ ٽؼب اٴُمییی؟
– ډب ىٍٓ ایه ٍاٴشبٍا ٍی هًوییڈ دَٖ. ډڂٍ ډیٍٚ ووٴُمڈ؟
– ثبیٍڇ ومیٍٚ.
ََ ىی ٕبٽز ډی ًٙیڈ. دبٍٕب ٽبډال ػیی ٙیٌ ی ثٍ اٴپَ اٴَی ٍاٴشٍ.
– یٍ ُوڀ ثُ٘ ثِن. ٙبیی ثشًوی اُ ُیَ ُثًو٘ کَٳ ثپٚی.
َٕ ٍا سپبن ډی ىَی.
– ومی ٙىبٕی٘؟ ومی ىیوی ؿٺیٍ سً ىاٌٍ؟ سب یٹشی هًىٗ ووًاى َیؾ ٽٔ ومی سًوٍ
اُٗ کَٳ ثپٍٚ. ثٮیٙڈ … کشی اځٍ َمـیه ؿیِی یاٹٮیز ىاٙشٍ ثبٍٙ …
ثٍ ډه وڂبٌ ډی ٽىی.
– ٝیٳ ٕی ی ىی ٕبڅٍٚ. یٹشٍٚ ىیڂٍ یٍ َٕ ی ٕبډًوی ثٍ ُویځی٘ ثیٌ. ډىڈ سَػیق
ډییڇ ىهبڅز وپىڈ.
ىٕشڈ ثی اهشیبٍ ډٚز ډی ًٙى.
– ثٍ و٪َ ومیبى یاٍى ٍاث۶ٕ ٍبڅمی ٙیٌ ثبٍٙ دبٍٕب. اځٍ ىٍ کبڃ َٕ ی ٕبډًن ځَاٴشىٍ
دٔ یإٍ ؿی اوٺیٍ کبڅ٘ هَاثٍ؟
ىٕشبو٘ ٍا ىٍ َڈ ٹوٴڄ ډی ٽىی ی ثٍ ٕمز ثیَین ډی ٽٚی.

پیشنهاد سایت ماه رمان:

دانلود رمان چشمان آبی سارای برای کامپیوتر و اندروید

دانلود رمان پسر غیرتی برای کامپیوتر و اندروید

 

باکس دانلود
به این پست امتیاز دهید.
بدون رای!
,,,,,,,,,,,,,,,,,
مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخ دهید!